wymagania do biznes planu

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie opracowanie planu przedsięwzięcia oraz opracowanie modelu biznesowego w oparciu o metodę Canvas Business Model Generation – pobierz szablon BMG.

Plan przedsięwzięcia proszę opracować w oparciu o dostępny na stronie wzór dokumentu.

Zgodnie z wzorem z złącznika, plan przedsięwzięcia powinien składać się z następujących elementów:

Strona tytułowa
Prezentacja autorów opracowania
Wprowadzenie

1. Produkt
1.1. Opis produktu
1.2. Potencjalni klienci i ich potrzeby
1.3. Wartość produktu dla klientów
1.4. Przewagi proponowanego produktu wobec konkurencyjnych na rynku
1.5. Opis know – how koniecznego do wytworzenia produktu
1.6. Innowacyjność oferty
1.7. Warunki uruchomienia produkcji i wprowadzenia produktu na rynek
1.8. Wpływ produktu i jego wytwarzania na środowisko
1.9. Dalsze plany rozwoju produktu

2. Rynek i konkurencja
2.1. Rynek zbytu
2.2. Segmentacja rynku
2.3. Konkurencja
2.3.1. Konkurencja w zakresie potrzeb
2.3.2. Konkurencja w zakresie produktu

3. Marketing i sprzedaż
3.1. Opis wejścia/wprowadzenia na rynek
3.1.1. Kształtowanie ceny
3.1.2. Kanały dystrybucji
3.1.3. Promocja i reklama
3.2. Strategiczne atuty

4. System biznesowy i organizacja
4.1. Planowany model biznesowy
4.2. Kierownictwo firmy
4.3. Zadania i funkcje zlecane na zewnątrz
4.4. Wpływ kluczowych klientów
4.5. Struktura organizacyjna firmy, wymagane zasoby ludzkie konieczne do uruchomienia przedsięwzięcia
4.6. Struktura i źródła finansowania przedsięwzięcia

5. Analiza strategiczna
5.1. Analiza SWOT dla firmy
5.1.1. Potencjalne zagrożenia i szanse z otoczenia i rynku
5.1.2. Kroki zaradcze, sposoby wykorzystania szans
5.1.3. Wpływ najważniejszych z zagrożeń i szans na planowane wyniki
5.1.4. Silne i słabe strony firmy
5.1.5. Sposób wykorzystania silnych stron do niwelacji zagrożeń i wykorzystania szans
5.1.6. Sposób niwelacji słabych stron firmy
5.1.7. Określenie scenariusza najbardziej realistycznego

6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
6.1. Główne cele i zadania w procesie rozwoju przedsięwzięcia
6.1.1. Cele strategiczne, taktyczne i operacyjne
6.1.2. Struktura podziału zadań taktycznych i operacyjnych
6.2. Określenie czasu realizacji zadań
6.2.1. Harmonogram wdrażania i ewaluacji zadań

 

 

 

W celu wypełnienia planu przedsięwzięcia należny skorzystać z analiz, które były omawiane na zajęciach ćwiczeniowych, w tym:

A. Model Tworzenia Biznesu Canvas – szablon BMG

B. Wybranych narzędzi analizy strategicznej:

1. Podmiotowa analiza konkurencji (przykład mebli sosnowych)

2. Analiza PEST

3. Analiza 5 Sił M.Portera

4. Analiza Grup Strategicznych – Mapa Grup Strategicznych

5. Analiza klientów – na podstawie prezentacji Tworzenie modeli biznesowych

6. Analiza SWOT/TOWS – narzędzie w excelu