Podstawy zarządzania projektami

 

Opis założeń do części projektowej

W zespołach 4-5 osobowych proszę przygotować plan projektu pt.: „Przygotowanie eventu… (koncert, seminarium, spotkanie z ciekawą osobą, konferencja itp.)„.

Plan powinien zawierać następujące elementy:

1. Krótki opis czym będzie event.
2. Koncepcję realizacji projektu, tzn., dlaczego warto taki event zorganizować i w jaki sposób zespół będzie organizował ten event, np. będzie płatny, skierowany do ludzi pracujących w małym biznesie, pieniądze będą zbierane poprzez portal crowdfundingowy, komunikacja dot. eventu będzie poprzez bezpłatne prywatne kanały informacji itp. itd.). To nie ma być plan eventu, typu agenda spotkania tylko opis pomysłu na to, jak go przygotować.
3. Analiza interesariuszy projektu, zawierająca identyfikację oraz plan zaangażowania ich w projekt.
4. Plan kamieni milowych. Podział projektu na kilka etapów, z których każdy kończy się kamieniem milowym w określonej dacie.
5. Szczegółowa struktura podziału prac wraz z kodowaniem.
6. Rejestr konfiguracji produktów cząstkowych (każdy z pakietów prac kończy się konkretnym produktem cząstkowym). Każdy z produktów ma określone wymagania i powiązania z pozostałymi produktami cząstkowymi.
7. Harmonogram projektu wykonany z Project Libre zawierający powiązania logiczne pomiędzy zadaniami.
8. Budżet projektu w dwóch ujęciach: (1) wg rodzaju kosztów bezpośrednich (wynagrodzenia, materiały, zasoby techniczne/narzędzia oraz inne koszty) oraz (2) budżet poszczególnych zadań. Budżet powinien posiadać dokładne wyjaśnienie sposobu obliczenia poszczególnych kwot (np. liczba osób * cena jednostkowa X zł * zakładane zużycie).
9. Rejestr ryzyk zawierający zidentyfikowane ryzyka, ich opis, ocenę (prawdopodobieństwa i wagi), plan działań zapobiegawczych.