Granty

GRANT „PROMOTORSKI” – zrealizowany

Umowa nr 3123/B/H03/2010/39, do wniosku nr N N115 312339, pt. Wykorzystanie narzędzi analizy strategicznej w procesie planowania działalności małej firmy.

W ramach planowanego projektu zostanie zrealizowana empiryczna część rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie analizy strategicznej w procesie zarządzania małą firmą” realizowana w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji, na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Podstawowym celem pracy jest diagnoza i uwarunkowania stosowania metod analizy strategicznej na poszczególnych etapach zarządzania małą firmą oraz opracowanie procedury przeprowadzania analizy strategicznej w warunkach małej firmy. Przedstawiony powyżej cel rozprawy doktorskiej uzasadnia hipoteza główna, w myśl której: warunkiem wzrostu konkurencyjności małych firm jest wykorzystywanie narzędzi analizy strategicznej w procesie planowania działalności. Analiza ta wymaga jednak doboru takiego zestawu narzędzi, który będzie dostosowany do specjalnego charakteru i potrzeb małych firm.

Prace zmierzające do realizacji celów rozprawy oraz weryfikacji postawionej hipotezy badawczej prowadzone są dwuetapowo. Pierwszy etap polegał na  przygotowaniu części teoretycznej, etapem drugim jest opracowanie części empirycznej.

Teoretyczna część pracy została opracowana na podstawie krajowej i zagranicznej literatury, w której dokonano prezentacji dotychczasowych opracowań nt. konkurencyjności małych firm, procesów zarządzania małym biznesem oraz specyfiki tych procesów, podejścia do zarządzania strategicznego w małym biznesie oraz analizy strategicznej i poszczególnych narzędzi sotosowanych do przeprowadzenia.

W pierwszym rozdziale pt. „Konkurencyjność małych firm w gospodarce polskiej” dokonano prezentacji sytuacji małych firm na tle sektora MSP w Polsce, przedstawiono oraz omówiono czynniki konkurencyjności charakteryzujące polski sektor małych firm oraz zdiagnozowano rezerwy konkurencyjności. Następnie dokonano prezentacji czynników rozwoju sektora małych firm w Polsce. W rozdziale drugim „Zarządzanie małą firmą” dokonano prezentacji specyficznych uwarunkowań zarządzania małą firmą na poszczególnych etapach funkcji zarządzania. Następnie podjęto rozważania dotyczące stosowania zarządzania strategicznego w warunkach małych firm oraz roli i wpływu właściciela na sposób zarządzania firmą.W rozdziale trzecim pt. „Analiza strategiczna w małej firmie” skupiono się na procesie przeprowadzania analizy strategicznej, stosowanych procedurach i dostępnych narzędziach. Zaprezentowano dotychczasowe podejście do problematyki stosowania analizy strategicznej w małych firmach. Ponadto w rozdziale zastawiono ze sobą metody analizy strategicznej, możliwe do zastosowania w sektorze małych firm oraz dokonano sformułowania procedury analizy strategicznej dla małych firm.

Realizacji celów pracy oraz weryfikacji hipotez poświęcone zostaną dwuetapowe badania empirycznePierwszy etap badań empirycznych został zrealizowany w IV kwartale 2009 roku. Polegał on na przeprowadzeniu badań ilościowych na grupie 300 podmiotów gospodarczych z województwa łódzkiego. Celem badania ilościowego była: [1] diagnoza stanu zarządzania strategicznego w sektorze małych firm, [2] diagnoza poziomu stosowania analizy strategicznej w małych firmach, [3] diagnoza stanu planowania działalności małych firm, [4] diagnoza systemów gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczych w małych firmach, [5] oraz określenie czynników konkurencyjnych decydujących o obecnej pozycji badanych przedsiębiorstw i ich bezpośrednich konkurentów. W chwili obecnej prowadzona jest obróbka i szczegółowa interpretacja uzyskanych wyników badań ankietowych. Wstępne wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wsytępowanie korelacji pomiędzy faktem wykorzytywania (nawet fragmentarycznego) narzędzi analizy strategicznej w procesie planowania działaności firmy a jej obecną kondycją i pozycją konkurencyjną.

Drugi etap badań „jakościowych” polegać będzie na:

[1] badaniach pogłębionych, zastosowną techniką badawczą będzie wywiad swobodny, w którym, jako narzędzie wykorzystane będą dyspozycje do wywiadu, obejmujące zestawienie problemów do omówienia.

[2] analizie źródłowej dokumentacji firmowej  oraz zestawieniu jej z analizami sektorowymi opracowanymi na podstawie zamówionych danych statystycznych z GUS’u.

Efektem drugiego „jakościowego” etapu badania będzie określenie występowania oraz poziomu korelacji pomiędzy realizowaniem działań strategicznych a pozycją konkurencyjną i kondycją przedsiębiorstwa.

Badanie zostanie przeprowadzona na grupie 15 przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w pierwszym etapie badań.

Zasięg przestrzenny pierwszego i drugiego etapu badań obejmie aglomerację łódzką, utożsamianą z województwem łódzkim. W jej obrębie znajdują się między innymi Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów, Ozorków, Brzeziny, Koluszki, Głowno, Sieradz, Łowicz, Tomaszów Maz., Piotrków Tryb. Przeprowadzenie badań właściwych planowane jest na II kwartał 2010 roku.

W empirycznej części rozprawy przewidziano trzy rozdziały, prezentujące wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań dotyczących tematu. Rozdział czwarty poświęcony będzie omówieniu wyników badania ilościowego, przeprowadzona zostanie diagnoza stanu zarządzania strategicznego w małych firmach oraz poziom wiedzy na temat analizy strategicznej oraz planowania działalności. Przeprowadzona zostanie również charakterystyka badanego środowiska i badanej próby badawczej. Rozdział piąty poświęcony zostanie omówieniu wyników badań jakościowych. W rozdziale zostaną omówione wyniki przeprowadzonych wywiadów pogłębionych oraz zostanie omówiona przydatność autorskiego modelu analizy strategicznej. Przeprowadzona zostanie również charakterystyka badanego środowiska i badanej próby badawczej Rozdział szósty będzie miał charakter praktyczny. Zostaną w nim zawarte praktyczne porady dotyczące sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz rzetwarzania danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy strategicznej. Rozprawę doktorską zakończy próba stworzenia procedury analizy strategicznej odniesiona do specyfiki zarządzania małą firmą.