Przykład zarządzania ryzykiem

[Źródło: http://biznet.gotdns.org/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_ryzykiem_w_projekcie]

Identyfikacja ryzyka

Przyjmijmy, że w projekcie zidentyfikowaliśmy trzy ryzyka, które dotyczą wybranego przypadku dotyczącego z realizacją projektu na przełomie roku. Przyjmijmy również, że zespół projektowy to siedmiu uczestników projektu, kierownik projektu i sponsor projektu, a przykładowy koszt zatrudnienia wynosi 7 x 100 000 PLN / rocznie dla uczestnika projektu, 1 x 140 000 PLN / rocznie kierownika projektu oraz udziału sponsora projektu 1 x 240 000 PLN / rocznie. Projekt trwa od września do marca włącznie. Koszt czasu poświeconego przez sponsora projektu jest wartością niezależna od kosztów projektu, jednak kształtującą całkowity koszt projektu. Planowany koszt inwestycji niech wynosi 480 000 PLN, planowany zwrot z inwestycji to około 200 000 PLN rocznie, czas eksploatacji inwestycji około 3 lat. Planowane zakończenie projektu to koniec marca, opóźnienie realizacji projektu powoduje poniesienie przez kierownik projektu kary w wysokości proporcjonalnej do planowanego poziomu zwrotu z inwestycji oraz skrócenie czasu eksploatacji przez sponsora projektu inwestycji o czas opóźnienia.

Nazwa ryzyka Skutek Wpływ
Niska absencja spowodowana zimowymi zachorowaniami. Zachorowania uczestników projektu w sezonie jesienno-zimowym (wrzesień, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec) i niedostępność w projekcie. Możliwe, że 30% uczestników nie będzie przez tydzień dostępna w projekcie włącznie z kierownikiem projektu i sponsorem.
Przed rozpoczęcie projektu mogą nie zostać dostarczone narzędzia. Brak możliwości rozpoczęcia projektu. Możliwe jest na 50%, że projekt zacznie się 4 tygodnie później.
Większość uczestników projektu ma zaległe urlopy. Urlopy uczestników projektu i niedostępność w projekcie. Każdy z uczestników projektu ma średnio zaległe około 10 dni urlopu, które musi wykorzystać przed zakończenie projektu.

Ocena skutków ryzyka

Oceniamy ryzyko na podstawie założeń opisanych w identyfikacji ryzyka.

Nazwa ryzyka Warunki oszacowania Obliczenia pomocnicze Wartość ryzyka
Niska absencja spowodowana zimowymi zachorowaniami. Zakładamy, że nieobecność każdego z uczestników projektu powoduje powstanie opóźnień proporcjonalnych do czasu absencji. Natomiast nieobecność kierownika projektu spowoduje powstanie proporcjonalnych opóźnień i 50% spadek wydajności uczestników projektu, analogicznie nieobecność sponsora projektu spowoduje powstanie opóźnień i 30% spadek wydajności zespołu projektowego.
 • 7 uczestnik * 30% * 5 dni / 7 = 1,5 dnia
 • 1 kierownik * 30% * 5 dni = 1,5 dnia
 • 1 kierownik * 30% * 7uczestników * 50% * 5 dni = 5,25 dnia
 • 1 sponsor * 30% * 5 dni = 1,5 dnia
 • 1 sponsor projektu * 30% * (1 kierownika + 7 uczestników ) * 30% * 5 dni = 3,6 dnia

Razem: 13,35 dni opóźnienia.

 • Wartość dla kierownika projektu: 13,35 dni / 365,5 dni * 200000 PLN = 7305,06 PLN
 • Wartość dla sponsora projektu: 13,35 dni / 365,5 dni * 200000 PLN = 7305,06 PLN
Przed rozpoczęcie projektu mogą nie zostać dostarczone narzędzia. Zakładamy wariant pesymistyczny, narzędzia zostaną dostarczone po 4 tygodniach. 7 dni * 4 tygodnie = 20 dni roboczych opóźnienia
 • Wartość dla kierownika projektu:
  • koszty płac: 20 dni roboczych / 365,5 dni * (7 * 100000 PLN + 1 * 140000 PLN) * 6 / 12 = 22982,22 PLN
  • kary umowne: 28 dni / 365,5 dni * 200000 PLN = 14227,09 PLN
  • razem: 38303,69 PLN
 • Wartość dla sponsora projektu: 28 dni / 365,5 dni * 200000 PLN = 15321,48 PLN
Większośćuczestników projektu ma zaległe urlopy. Każdy uczestnik projektu ma do wybrania średnio 10 dni urlopu. Brak obliczeń.
 • Wartość dla kierownika projektu: 10 dni / 365,5 dni * 200000 PLN = 5471,96 PLN
 • Wartość dla sponsora projektu: 10 dni / 365,5 dni * 200000 PLN = 5471,96 PLN

Ocena prawdopodobieństwa ryzyka

Oceniamy ryzyko na podstawie założeń opisanych w identyfikacji ryzyka oraz ocena wartości ryzyka.

Nazwa ryzyka Prawdopodobieństwo Prawdopodobna wartość ryzyka
Niska absencja spowodowana zimowymi zachorowaniami. 100% (wcześniej uwzględniono prawdopodobieństwo dla każdego z wariantów nieobecności).
 • Wartość dla kierownika projektu: 7395,06 PLN
 • Wartość dla sponsora projektu: 7395,06 PLN
Przed rozpoczęcie projektu mogą nie zostać dostarczone narzędzia. 50%
 • Wartość dla kierownika projektu: 38392,69 PLN * 50% = 19151 PLN
 • Wartość dla sponsora projektu: 98057,00 PLN * 50% = 7660,74 PLN
Większość uczestników projektu ma zaległe urlopy. 100%
 • Wartość dla kierownika projektu: 5471,96 PLN
 • Wartość dla sponsora projektu: 5471,96 PLN
Razem
 • Wartość dla kierownika projektu: 31928,86 PLN
 • Wartość dla sponsora projektu: 20437,76PLN

Podsumowują przykład można wyciągnąć wniosek, że po oszacowaniu wartości ryzyka zysk lub strata bez uwzględniania zmiany wartości pieniądza w czasie wynosi dla:

 • kierownika projektu: 460000,00 PLN – 31928,86 PLN – (7 * 100000,00 PLN + 140000,00 PLN) / 2 = 8071,14 PLN
 • sponsora projektu: 600000,00 PLN – 20437,76 PLN – 460000,00 PLN – 240000 PLN * (6/12 + (13,35 + 20 / 2) / 365,5)) = -15770,72 PLN

Z przedstawionego przykładu wynika, że tak typowe ryzyko, jakim są opóźnienia może znacząco wypływać na koszt projektu i zwrot z inwestycji i bez oszacowania ryzyka można zamiast zysku spowodować stratę finansową. Optymistyczny scenariusz bez szacowania ryzyka zakładał zysk 40000 PLN dla kierownika projektu oraz 140000 PLN dla sponsora projektu. Zidentyfikowane ryzyka w przykładzie nie są czymś niezwykłym, tego typu zagrożenia wielokrotnie występują w projektach i często się spełniają.

Z kalkulacji widać w miarę wyraźnie, że sponsor projektu na etapie negocjacji ceny projektu powinie zrezygnować z pewnej części zysku na rzecz ustalenia wyższego poziomu kar umownych, które mogłyby lepiej zabezpieczyć jego interesy, ponieważ kierownik projektu pomimo, że nie wykonał projektu terminowego osiągnął sukces finansowy w postaci wypracowania zysku na poziomie 8071,14 PLN.

Zakładając, że sponsor projektu ustaliby kary na poziomie 250% wartości planowanego zysku, finalna cena projektu ustalona na poziomie 464000PLN to finalnie projektu zakończyłby się w przypadku zaistnienia opisanych ryzyk w miarę równomierną stratą po obu stronach, co zapewne skłoniło by kierownika projektu do większej aktywności w zakresie zarządzania ryzykiem.

[Źródło: http://biznet.gotdns.org/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_ryzykiem_w_projekcie]