Wydział OiZ PŁ

Strona główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej www.oizet.p.lodz.pl

 

Obiekty Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Siedziba wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Pałac Scheiblerów przy ulicy Piotrkowskiej 266 w Łodzi.

Kamienica została zbudowana w 1844 roku przez ówczesnego właściciela – fabrykanta Karola Gebhardta, według projektu Ludwika Bethiera i Stanisława Balińskiego. W końcu lat czterdziestych XIX wieku kamienica była uważana za najładniejszą przy ulicy Piotrkowskiej.

Elegancki budynek z neoklasycystyczną elewacją ozdobioną ośmioma pilastrami rozdzielającymi okna i dwuspadowym dachem.

 

Od 1852 właścicielem kamienicy został drukarz Leonard Fessler, który zamieszkiwał ją przez niespełna trzydzieści kolejnych lat. W 1880 Karol Scheibler dla swojej rodziny odkupił najelegantszy klasycystyczny dom mieszkalny w Łodzi. Niewątpliwie usytuowanie domu odgrywało tutaj niebagatelną rolę. Zamykał on od strony zachodniej całą posiadłość Scheiblerów, jak również był wizytówką od strony głównego traktu miasta. Być może początkowo był przeznaczony dla córki Emmy i jej męża Jerzego von Kramsta, jednak od 1886 roku zamieszkał w nim syn Karol Scheibler junior, generalny spadkobierca firmy, zaś Kramstowie wyjechali z Łodzi i mieszkali w Katowicach.

W rok po nabyciu, stał się on własnością powstałego wówczas Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur Bawełnianych Karola Scheiblera, a w roku 1921 wyłączono go z nowo powstałej spółki Scheibler & Grohman i ponownie został własnością prywatną spadkobierców Karola Scheiblera.

Po śmierci Karola Scheiblera dom został w roku 1891 przebudowany. Kilku architektów (H. Majewski, F. Chełmiński) pracowało na jego współczesny wizerunek. W ciągu kolejnych lat Scheiblerowie poddali go kilku przebudowom (m.in. dobudowano wieżę w południowej części), które przekształciły budynek w miejski pałac o neorenesansowym charakterze. Obecną elektryczną formę nadały mu dwie kolejne przebudowy w latach 1894 i 1897. Przebudowa w roku 1894, według projektu Franciszka Chełmińskiego, powiększyła go w kierunku południowym o trzy osie. W narożniku wzniesiono wieżę zwieńczoną hełmem w kształcie ostrosłupa, pokrytego łuską z blachy cynkowej. Hełm zwieńczono masztem z chorągiewką i datą 1894. Kolejna rozbudowa nastąpiła w roku 1897.

Pałac powiększono od strony północnej o parterową dobudówkę, mieszczącą salon od ulicy a ogród zimowy od podwórza. Wnętrza były bogato dekorowane, sztukatorskie sufity pokryte były polichromią, do dziś są zachowane tylko w niektórych pomieszczeniach. Główna klatka schodowa z drewnianymi schodami i tralkową balustradą ozdobiona była witrażami zachowanymi fragmentarycznie. Wnętrza zostały prawie zupełnie zniszczone, w niektórych pokojach zachowały się częściowo sztukaterie oraz piece i kominki. Program układu wnętrz jest mało czytelny, ponieważ przez działania późniejszych użytkowników, m. in. Studium Wojskowego Politechniki Łódzkiej, zatraciły swój charakter i funkcję.

Obecnie w pałacu mieści się Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

 

Budynek dydaktyczny, popularny LODEX, przy ul. Wólczańskiej 214

 

Misja
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej jest jednym z bardziej znaczących w kraju ośrodków naukowo – dydaktycznych, skutecznie łączący zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi i praktyką. Misją Wydziału jest rozwój badań naukowych oraz kontakt i ścisła współpraca ze środowiskiem biznesu w Polsce.
Wydział propaguje i doskonali nauki organizacji i zarządzania, promuje w środowisku naukowym praktyków z zakresu nowoczesnego zarządzania i strategii kształtowania przyszłości, wszechstronnie przygotowuje kadry dla praktyki gospodarczej oraz stale podnosi poziom naukowy własnych pracowników, oferując:
studentom – wysoki poziom kształcenia z zakresu zarządzania z podkreśleniem aspektów inżynierskich i społecznych, w języku polskim, angielskim i francuskim oraz kształtowanie przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnych do aktywnego udziału w społeczeństwie informacyjnym,
uczestnikom studiów podyplomowych – zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności menedżerskich niezbędnych na współczesnym rynku pracy,
kadrze naukowo-dydaktycznej – możliwość rozwoju zawodowego przez aktywny udział w doskonaleniu programów kształcenia i badań naukowych,
środowiskom gospodarczym – budowanie podstaw do transferu najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania, tak aby mogły konkurować w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy.
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, dążąc do realizacji swojej misji, szczególną odpowiedzialność przywiązuje do kształtowania postaw etycznych, obywatelskich, społecznych oraz kreowania partnerskich relacji między wszystkimi uczestnikami procesu naukowego i dydaktycznego.
Historia
2010 – Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na okres do roku akademickiego 2015/2016
2010 – Zarządzeniem Rektora PŁ nr 8/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku przekształcono Katedrę Zarządzania Produkcją w Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki
2010 – Zarządzeniem Rektora PŁ nr 8/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku przekształcono Katedrę Nauk Humanistycznych, Katedrę Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej oraz Katedrę Ekonomiczną w Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiamii (I-910)
2010 – Zarządzeniem Rektora PŁ nr 6/2009 z dnia 28 października 2009 roku przekształcono Katedrę Systemów Zarządzania oraz Katedrę Innowacji i Marketingu w Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji (K-99)
2009 – Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także w jego Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia na okres do roku 2014/2015
2006 – Uchwałą Senatu nr 1/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku uruchomiono studia pierwszego stopnia inżynierskie na międzywydziałowym kierunku kształcenia Inżynieria bezpieczeństwa pracy
2006 – Zarządzaniem Rektora Politechniki Łódzkiej nr 2/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku przekształcono Instytut Zarządzania w Katedrę Zarządzania (z dwoma Zakładami i Biblioteką Katedralną)
2005 – Uchwałą Senatu nr 4/2005 z dnia 30 marca 2005 roku uruchomiono studia zawodowe licencjackie na kierunku kształcenia Europeistyka
2005 – Zarządzeniem Rektora PŁ nr 2/2005 z dnia 1 marca 2005 roku wyodrębniono z Instytutu Zarządzania Zakład Zarządzania Strategicznego i Ekologii – przekształcono go w Katedrę Systemów Zarządzania: Zakład Podstawowych Problemów Techniki oraz Zakład Ekologii Przemysłowej – przekształcono w Katedrę Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, przekształcono Katedrę Ekonomii i Marketingu w dwie katedry: Katedrę Innowacji i Marketingu oraz Katedrę Ekonomii
2003 – Oddanie do użytku Budynku Trzech Wydziałów o powierzchni 3300 m2 mieszczącego się przy ul. Wólczańskiej 215 –  LODEX
2003 – Zarządzeniem Rektora PŁ nr 13/2003 z dnia 13 listopada 2003 roku utworzono Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
2003 – Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i marketing na poziomie zawodowym i magisterskim (na okres do roku 2007/2008)
2003 – Uchwałą Rady Wydziału z dnia 29.01.2003 roku powołano Wydziałowe Biuro Promocji Absolwentów
2002 – Zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27.06.2002 roku utworzono Katedę Zarządzania Produkcją
2000 – Uchwałą Senatu z dnia 21 czerwca 2000 roku wyłączono ze struktur Wydziału filię w Bielsku Białej
1999 – Uchwałą Senatu nr 1/99 z dnia 24 marca 1999 roku uruchomiono studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
1998 – Zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej 5/1998 z dnia 25.09.1998 roku przekształcono Katedrę Zarządzania w Instytut Zarządzania (z sześcioma Zakładami i Biblioteką Instytutową)
1997 – Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26.03.1997 roku uruchomiono w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing – Gestion et technologie z francuskim językiem wykładowym
1997 – Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 28 kwietnia 1997 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
1994 – Uchwałą Rady Wydziału z dnia 02.02.1994 roku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej uruchomiono studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing – Business and Technology z angielskim językiem wykładowym
1992 – Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 września 1992 roku przyłączono do Wydziału kierunek Zarządzanie i marketing z Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej
1991 – Powołanie Wydziału Organizacji i Zarządzania Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 1991 roku w oparciu o pracowników i wyposażenie Instytutu Organizacji i Zarządzania funkcjonującego w strukturze Wydziału Włókienniczego w różnych formach organizacyjnych od 1954 roku