Zarządzanie miastem i regionem

Zajęcia z przedmiotu „Nowoczesne metody zarządzania miastem i regionem” prowadzone są w formie wykładów.

Wprowadzenie do przedmiotu „Nowoczesne metody zarządzania miastem i regionem”.

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo publikację pt. „Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego” pod redakcję T, Markowskiego i M. Turała. Proszę zapoznać się z dwoma pierwszymi podrozdziałami tej publikacji, podrozdział 1.1 „Zarządzanie, administrowanie, polityka” strony 9 – 19; podrozdział 1.2 „Zintegrowane zarządzanie rozwojem”, strony 20 – 30.

Link do publikacji „Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego„.

Materiał stanowi wprowadzenie do tematyki zarządzania publicznego i zarządzania rozwojem lokalnym.

Proszę także zapoznać się z artykułem dotyczącym form zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast / Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce

 

Treści programowe przedmiotu

Ponadto treści programowe oparte są o cztery publikacje Uniwersytetu Łódzkiego – EKOMIASTO#nowe spojrzenie na miasto. Cztery publikacje stanowią kompendium wiedzy na temat zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast. Złożoność i różnorodność systemów miejskich w obliczu przemian społeczno-gospodarczych oraz problemów ekologicznych jest dużym wyzwaniem dla planowania i zarządzania ich rozwojem. W obszarach zurbanizowanych szczególnie dostrzegalna jest konieczność zarządzania zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju, gdyż w największym stopniu wpływają one na przekształcanie środowiska przyrodniczego i są kluczowym źródłem emisji zanieczyszczeń oraz konsumentem energii [za http://www.chronmyklimat.pl/].

Kompleksowe ujęcie wiedzy na temat zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast stanowią cztery publikacje:

Ekomiasto#Środowisko [Rzenca_Ekomiasto_SRODOWISKO_],

Ekomiasto#Gospodarka [Nowakowska_Ekomiasto_GOSPODARKAweb ],

Ekomiasto#Zarządzanie [Przygodzki_Ekomiasto_ZARZADZANIE_ ],

Ekomiasto#Społeczeństwo [Nowakowska-i-in_Ekomiasto_SPOLECZENSTWO_ ].

 

Tematy do opracowania:

Temat 1. Ewolucja stylów zarządzania ośrodkami miejskimi

Temat 2. Miasto jako system ekologiczny wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju

Temat 3. Logistyka miejska i transport zrównoważony

Temat 4. Rewitalizacja jako proces przywracanie miasta jego mieszkańcom

Temat 5. koncepcja „Local Governance”

Temat 6. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i tożsamością miasta

Temat 7. Partycypacja społeczna a zarządzanie miastem

Temat 8. Smart City

 

Szczególnie zachęcam Państwa do lektury dwóch poniższych publikacji:

[1] „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta” – Charles Montgomery

[2] „Miasto na Plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich” – praca zbiorowa. Autor wstępu: Hubert Mazur

 

Polecam także:
* biblioteczkę bogatą w cyfrowe pozycje dotyczące zagadań związanych z partycypacją. Link do biblioteki
* opracowanie z zakresu Smart City – link do publikacji
BAZĘ DOBRYCH PRAKTYK prowadzoną przez Związek Miast Polskich / Związek Gmin Wiejskich RP / Związek Powiatów Polskich.