Zarządzanie strategiczne

Przedmiot: Zarządzanie strategicznej. Studia niestacjonarne.

Materiały wykładowe:

Podstawy Zarządzania Strategicznego – materiał będący podstawą testu zaliczeniowego dla studiów niestacjonarnych
(Standard zaliczenia zgodnie z ustaleniami podjętymi na zajęciach i w korespondencji mailowej na adres rocznika)

Artykuł pt. Ewolucja szkół strategii (Agnieszka Zakrzewska – Bielawska, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, w: A. Zakrzewska – Bielawska, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014, s. 9-29)

Ćwiczenia:

Wybrane zagadnienia z obszarów:

[1] misja, wizja, cele przedsiębiorstwa, pobierz

[2] analiza otoczenia przedsiębiorstwa, pobierz

[3] analiza potencjału przedsiębiorstwa, pobierz

[4] tworzenie modeli biznesowych, pobierz

[5] analiza SWOT/TOWS, teoria pobierz; narzędzie w excelu pobierz

Wzór biznes planu – wspólny dla wszystkich grup projektowych, pobierz (wypełniamy pola wyłącznie na białym tle)

Wymagania dotyczące opracowania biznes planu oraz dokumentów uzupełniających

 

Model Lean Canvas – Biznes plan na jednej kartce papieru

Lean Canvas – Biznes plan na jednej kartce papieru from Kaizen Consulting Sp. z o.o.