Publikacje

2017

# Jędrych E., Szczepańczyk M., O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning), Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2017, nr 1(51), str. 69-81.
[Tekst monografii w formacie PDF]

2016

# Szczepańczyk M., Pietras A., Strategic planning in a small company, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
[Tekst monografii w formacie PDF]

# Jędrych E., Pietras P., Szczepańczyk M., Skuteczny project manager. Jak w sposób sprawny i efektywny realizować postawione zadania o charakterze projektowym, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
[Tekst monografii w formacie PDF]

# Jędrych E., Szczepańczyk M., Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje otwarte, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 2016, nr 51(6) Ekonomia XIII. Konkurencyjność MSP, str. 5-17.
[Tekst monografii w formacie PDF]

2015

# Szczepańczyk M. (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
[Tekst monografii w formacie PDF]

# Jędrych E., Szczepańczyk M. Wykorzystanie koncepcji innowacji otwartych do finansowania I tworzenia innowacji społecznych. W: Innowacje społeczne w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. M. Szczepańczyk, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
[Tekst monografii w formacie PDF]

2014

# Szczepańczyk M., Dziewiór M., Pietras A., Rafalski M., Innowacyjny System Identyfikowania, Monitorowania i Oceny Potencjału Komercjalizacyjnego Wyników Prac Badawczych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
[Tekst monografii w formacie PDF]

# Szczepańczyk M., Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowy wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w organizacjach, Konferencja Naukowa: „Innowacyjność współczesnych organizacji – koncepcje, uwarunkowania i pomiar”. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Wisła 2014.

# Szczepańczyk, Społeczny potencjał innowacji techniczno-technologicznych, w: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, pod red. P.Wachowiak, S. Winch, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 2014.

2013

# Matejun M., Szczepanczyk M., Strategic Determinants of the Use of Development-Support Instruments in the Management of SMEs, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, vol. 4, nr 3/2013.

# Szczepanczyk M., Restrukturyzacja działalności warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, seria Zarządzanie: Restrukturyzacja przedsiębiorstw: metodyka, ewolucja, przypadki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Kielce 2011

2012

# Jędrych E. Pietras P. Szczepańczyk M., Zarządzanie projektami. planowanie i kontrola, Skrypt dla studentów Letniej Szkoły Zarządzania Projektami, Politechnika Łódzka, Łódź 2012.

2011

# Szczepanczyk M., Restrukturyzacja działalności warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, seria „Nauka dla zarządzania – u początków i współcześnie”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Kielce 2011, artykuł w druku

2010

# Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, 472 s.

# Szczepanczyk M., Ocena konkurencyjności małych firm sektora IT [w:] Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 11-37.

# Szczepanczyk M., Działania antykryzysowa firm sektora MSP, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 99/2010, s. 128-137.

2009

# Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.

# Szczepańczyk M., System informacyjny i źródła informacji dla analizy strategicznej, [w:] Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, pod red. M. Matejuna i M. Szczepańczyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 232.

# Szczepańczyk M., The realizations of the personal function by line managers based on the example a SME’s [w:] Roles of line managers in creating company’s personnel policy, pod red. Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 198

#Matejun M., Szczepańczyk M., Komunikacja w zespołach projektowych – studium przypadku, [w:]  Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji , pod red. A.Adamik, S.Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 230-242.

# Pietras A., Szczepańczyk M., Rola systemu informacyjnego instytucji wdrażających środki pomocowe UE dla przedsiębiorców regionu łódzkiego, [w:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki pod red. Borowskiego R., Czekaja J., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2009, s. 295.

2007

# Szczepańczyk M., Pietrzak P., Potrzeby szkoleniowe firm sektora MSP, [w:] Penc J. [red.], Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007. Publikacja recenzowana

# Szczepańczyk M. Pietras P., Rola i miejsce zarządzania wartością firmy w zarządzaniu strategicznym, [w:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Tom I, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007. Publikacja recenzowana

2006

# Szczepańczyk M., Szynkiewicz J., Czy małą firmą można zarządzać strategicznie?. W: , Menedżer XXI wieku. Nowoczesne zarządzanie. XIV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.

# Szczepańczyk M., Zagajewski T., Szkolenia pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firm odzieżowych , W: Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego – teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006

2005

# A.Walecka, M. Szczepańczyk, Rola pracy zespołowej w nowoczesnej organizacji XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji”, Łódź 2005.

# Matejun M., Szczepańczyk M., Profil kompetencji menedżerów naczelnego szczebla w spółkach kapitałowych, artykuł przygotowany na III Studencką Konferencję Naukową,Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, maj 2005.

# Zdrajkowska H., Szczepańczyk M., Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Restrukturyzacja organizacyjna i zasobów kadrowych, Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.

2003

# Matejun M., Szczepańczyk M. System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, [w:] S. Lachiewicza (red.), Małe firmy w aglomeracji łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003.