Publikacje

2020
Pietras P., Szczepanczyk M. (2020) The Impact of Employees’ Own Knowledge on the Effectiveness of Project Managers’ Development Programs. In: Karwowski W., Ahram T., Nazir S. (eds) Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 963. Springer, Cham, pp 385-390
[Link do strony wydawnictwa Springer]

2019
Szczepańczyk M. i inni., Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego PMa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.
[Link do strony wydawnictwa CE-DE-WU]

2018
# Lachiewicz S., Matejun M., Pietras P., Szczepańczyk M., Servitization as a Concept for Managing the Development of Small and Medium-sized Enterprises, „Management”, vol. 22, nr 2/2018, s. 80-94.
[Pobierz publikację]

2017

# Jędrych E., Szczepańczyk M., O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning), Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2017, nr 1(51), str. 69-81.
[Tekst monografii w formacie PDF]

2016

# Szczepańczyk M., Pietras A., Strategic planning in a small company, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
[Tekst monografii w formacie PDF]

# Jędrych E., Pietras P., Szczepańczyk M., Skuteczny project manager. Jak w sposób sprawny i efektywny realizować postawione zadania o charakterze projektowym, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
[Tekst monografii w formacie PDF]

# Jędrych E., Szczepańczyk M., Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje otwarte, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 2016, nr 51(6) Ekonomia XIII. Konkurencyjność MSP, str. 5-17.
[Tekst monografii w formacie PDF]

2015

# Szczepańczyk M. (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
[Tekst monografii w formacie PDF]

# Jędrych E., Szczepańczyk M. Wykorzystanie koncepcji innowacji otwartych do finansowania I tworzenia innowacji społecznych. W: Innowacje społeczne w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. M. Szczepańczyk, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
[Tekst monografii w formacie PDF]

2014

# Szczepańczyk M., Dziewiór M., Pietras A., Rafalski M., Innowacyjny System Identyfikowania, Monitorowania i Oceny Potencjału Komercjalizacyjnego Wyników Prac Badawczych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
[Tekst monografii w formacie PDF]

# Szczepańczyk M., Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowy wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w organizacjach, Konferencja Naukowa: „Innowacyjność współczesnych organizacji – koncepcje, uwarunkowania i pomiar”. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Wisła 2014.

# Szczepańczyk, Społeczny potencjał innowacji techniczno-technologicznych, w: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, pod red. P.Wachowiak, S. Winch, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 2014.

2013

# Matejun M., Szczepanczyk M., Strategic Determinants of the Use of Development-Support Instruments in the Management of SMEs, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, vol. 4, nr 3/2013.

# Szczepanczyk M., Restrukturyzacja działalności warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, seria Zarządzanie: Restrukturyzacja przedsiębiorstw: metodyka, ewolucja, przypadki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Kielce 2011

2012

# Jędrych E. Pietras P. Szczepańczyk M., Zarządzanie projektami. planowanie i kontrola, Skrypt dla studentów Letniej Szkoły Zarządzania Projektami, Politechnika Łódzka, Łódź 2012.

2011

# Szczepanczyk M., Restrukturyzacja działalności warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, seria „Nauka dla zarządzania – u początków i współcześnie”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Kielce 2011, artykuł w druku

2010

# Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, 472 s.

# Szczepanczyk M., Ocena konkurencyjności małych firm sektora IT [w:] Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 11-37.

# Szczepanczyk M., Działania antykryzysowa firm sektora MSP, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 99/2010, s. 128-137.

2009

# Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.

# Szczepańczyk M., System informacyjny i źródła informacji dla analizy strategicznej, [w:] Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, pod red. M. Matejuna i M. Szczepańczyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 232.

# Szczepańczyk M., The realizations of the personal function by line managers based on the example a SME’s [w:] Roles of line managers in creating company’s personnel policy, pod red. Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 198

#Matejun M., Szczepańczyk M., Komunikacja w zespołach projektowych – studium przypadku, [w:]  Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji , pod red. A.Adamik, S.Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 230-242.

# Pietras A., Szczepańczyk M., Rola systemu informacyjnego instytucji wdrażających środki pomocowe UE dla przedsiębiorców regionu łódzkiego, [w:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki pod red. Borowskiego R., Czekaja J., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2009, s. 295.

2007

# Szczepańczyk M., Pietrzak P., Potrzeby szkoleniowe firm sektora MSP, [w:] Penc J. [red.], Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007. Publikacja recenzowana

# Szczepańczyk M. Pietras P., Rola i miejsce zarządzania wartością firmy w zarządzaniu strategicznym, [w:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Tom I, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007. Publikacja recenzowana

2006

# Szczepańczyk M., Szynkiewicz J., Czy małą firmą można zarządzać strategicznie?. W: , Menedżer XXI wieku. Nowoczesne zarządzanie. XIV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.

# Szczepańczyk M., Zagajewski T., Szkolenia pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firm odzieżowych , W: Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego – teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006

2005

# A.Walecka, M. Szczepańczyk, Rola pracy zespołowej w nowoczesnej organizacji XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji”, Łódź 2005.

# Matejun M., Szczepańczyk M., Profil kompetencji menedżerów naczelnego szczebla w spółkach kapitałowych, artykuł przygotowany na III Studencką Konferencję Naukową,Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, maj 2005.

# Zdrajkowska H., Szczepańczyk M., Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Restrukturyzacja organizacyjna i zasobów kadrowych, Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.

2003

# Matejun M., Szczepańczyk M. System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, [w:] S. Lachiewicza (red.), Małe firmy w aglomeracji łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003.