Gospodarka Przestrzenna

Wymagania dla projektów zaliczeniowych w semestrze zimowych roku akademickiego 2016-2016.

Praca zaliczeniowa powinna być dostarczona wyłącznie w wersji elektronicznej w formie jednego pliku PDF, zawierającego w nazwie pliku hasło  „gospodarka” oraz nazwiska autorów projektu.

Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie, do ostatniego dnia zimowego semestru akademickiego 2019/2020 roku

Praca zaliczeniowa powinna składać się z następujących części, opracowanych wg standardów omówionych w ramach poszczególnych zajęć:

– Karta uruchomienia projektu.
– Analiza interesariuszy (materiał dot. analizy interesariuszy).
– Analiza ryzyka.
– Model fazowy (etapowanie prac, określenie zakresów prac w ramach etapów, oszacowanie czasu trwania i budżetu dla każdego etapu).
– Analiza możliwości uzyskania dotacji w ramach wybranej Osi Priorytetowej, na podstawie kryteriów oceny projektu.
– Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach wybranej Osi Priorytetowej (link do dokumentacji PoddziałaniaVI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego)
Uzupełnienia Wniosku muszą być wykonane zgodnie z załączoną instrukcją wypełniania wniosku w punktach:

CZEŚĆ V (całość)

CZEŚĆ VI (tylko ppkt. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.7)

Pkt VIII  (całość)

Formularz wniosku z zaznaczonymi punktami do wypełnienia zamieszczam poniżej:

Formularz WoD_Gosp_Przestrzenna


 

Skrypt „Zarządzanie projektami” pobierz plik