SKUTECZNY PROJECT MANAGER

19 kwietnia 2017 Kategoria: Wszystkie

Zachęcam do zapoznania się z najnowszą publikacją pod tytułem: SKUTECZNY PROJECT MANAGER. JAK W SPOSÓB SPRAWNY I EFEKTYWNY REALIZOWAĆ POSTAWIONE ZADANIA O CHARAKTERZE PROJEKTOWYM.  Autorami publikacji wydanej w cyklu Monografie Politechniki Łódzkiej są: Elżbieta Jędrych, Paweł Pietras, Maciej Szczepańczyk

 

Wprowadzenie do monografii

Nie będzie nad wyraz mocne stwierdzenie, że w dzisiejszym modelu gospodarki  opartej na wiedzy, sukces organizacji jest silnie powiązany ze sprawną realizacją  działań o charakterze projektowym. Skuteczność zarządzania projektami przejawia  się w działaniach, które doprowadzą do tego, że zostaną osiągnięte postawione  przed projektem cele, w tym cele wszystkich jego głównych interesariuszy.

[Tekst monografii w formacie PDF]

Literatura przedmiotu dostarcza wielu przykładów, badań i modeli nad skutecznością  zarządzania projektami, począwszy od najbardziej rozpoznawalnego  symbolu, tzw. złotego trójkąta, poprzez polemikę z jego ograniczonością,  a skończywszy na listach czynników skuteczności projektów [Yu i inni, 2005,  s. 429; Shawn i inni, 2004, s. 31; Belassi, Tukel, 1996, s. 141; Westerveld, 2003,  s. 411; Dvir i inni, 2003, s. 385]. Jednak wielu autorów zwraca jednocześnie  uwagę, że skuteczność zarządzania projektami leży w znacznej mierze po stronie  organizacji, która je realizuje i zależy od jej sprawności, od jej gotowości do delegowania  kompetencji czy szerzej od jej kultury organizacyjnej [Bradley 1999].

W niniejszej monografii autorzy zwracają uwagę bardziej na osobisty wkład  kierownika projektu w jego sukces. Układ treści, podawane przykłady i proponowane  narzędzia powinny ułatwić osobom prowadzącym projekt bardziej efektywne  zaplanowanie swoich działań jako kierownika projektu.

Książka została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera  informacje ogólne na temat projektu i jego organizacji. Informacje zawarte w tym  rozdziale są kluczowe dla zrozumienia istoty zarządzania projektami i roli, jaką  pełnią w tym procesie zarówno project manager, jak i organizacja, w której projekt  się rozwija.

Drugi rozdział zawiera opis technik stosowanych w zarządzaniu projektami,  głównie w zakresie planowania i monitorowania ich przebiegu. Przykłady przedstawione  w tym rozdziale mają za zadanie pomóc w zrozumieniu istoty tych  technik, a co za tym idzie w lepszym rozumieniu zasad funkcjonowania licznych  aplikacji informatycznych, które wspomagają planowanie i monitorowanie projektów,  a ich działanie oparte jest właśnie na przedstawionych mechanizmach.

Rozdział trzeci prezentuje podejście i techniki zarządzania ryzykiem. Treści  zawarte w tym punkcie z pewnością nie wyczerpują tematu, jednak w przeciwieństwie  do poprzednich dwóch rozdziałów, ich lektura pozwala na znaczące  poznanie tej niezwykle ważnej dziedziny zarządzania projektem. W podobny  sposób można traktować zawartość rozdziału czwartego dotyczącego zarządzania  jakością. Zaprezentowane w nich techniki i narzędzia są niezwykle proste w użyciu  i wzmacniają skuteczność działań w tych obszarach, nawet jeśli organizacja,  dla której kierownik projektu realizuje swój projekt, wymaga zastosowania bardziej  skomplikowanych narzędzi.

Rozdział piąty dotyczy aspektów zarządzania zasobami ludzkimi projektu.  Jego lektura pozwala na zrozumienie mechanizmów współpracy członków zespołu  projektowego, jak również dostarcza wiedzy na temat technik i narzędzi,  dzięki którym kierownik projektu może budować skuteczny zespół oraz wzmacniać  swoją pozycję jako naturalnego lidera.

Rozdział szósty prezentuje wiedzę z zakresu mechanizmów finansowych,  jakie oddziałują na projekt. Autorzy wychodzą z założenia, że w zdecydowanej  większości organizacji, wpływ kierownika projektu na kształtowanie otoczenia  finansowego projektu jest niewielki, jednak znajomość istoty oceny finansowej  pro
jektów jest kluczem do zrozumienia, jakie są miary oceny skuteczności  projektów stosowane przez jego głównych interesariuszy.

Tagi: , , , , , , , ,Komentowanie wyłączone.