INNOWACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE

19 kwietnia 2017 Kategoria: Wszystkie

Zachęcam do lektury artykułów opublikowanych w monografii „INNOWACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE” wydanych pod moją redakcją.

Ze wstępu do monografii…

W wyniku głębokich przemian we współczesnym świecie, obowiązujące  dotychczas idee i zasady ulegają przeobrażeniom, a my jesteśmy świadkami  powstawania nowych organizacyjnych i społecznych przemian, w których  kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego staje się potencjał człowieka.

Obserwowane od ponad wieku przyspieszenie rozwoju gospodarczego  i wzrost dobrobytu były dotychczas związane z postępem technicznym, który  był napędzany wprowadzanymi na rynki innowacyjnymi rozwiązaniami.  Rozwój innowacyjny nie byłby jednak możliwy bez odpowiedniego klimatu  społecznego, sprzyjającego wprowadzaniu tych zmian. Innowacje pojawiały się  często w przeszłości, jednak nie miały wielkiego wpływu na poprawę dobrobytu  człowieka. Dopiero to, co obecnie nazywamy rewolucją przemysłową, czyli  rozwojem kapitalistycznym opartym na wolności gospodarczej, poszanowaniu  własności prywatnej, korzystaniu z owoców własnej pracy (mechanizm  rynkowy) pozwoliły na szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się innowacji  i zaspokajanie potrzeb całego społeczeństwa (nie tylko elit) [W. Kwaśnicki, Jak wspierać rozwój innowacji społecznych, [w:] Innowacje społeczne, od idei do upowszechniania efektu, pod red. A. Olejniczuk-Merta, Monografie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s. 27.].

Tekst monografii w formacie PDF

Obecnie uwaga badaczy i praktyków gospodarczych stopniowo przesuwa się  z innowacji technicznych i technologicznych, dotąd głównym stymulatorem  rozwoju gospodarczego, na innowacje społeczne oznaczające rozwiązania, które  zarówno odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak i powodują trwałą  zmianę w grupach społecznych. Przez innowacje społeczne rozumie się zarówno  społecznie uzasadnione innowacje techniczne i technologiczne, jak i innowacje  stricte społeczne. Za innowacje społeczne uznaje się nowe idee (produkty,  usługi, modele), które efektywniej zaspokajają potrzeby społeczne i jednocześnie  tworzą nowe relacje współpracy. Są to więc innowacje korzystne dla  społeczeństwa, dbające o jakość jego życia a jednocześnie zapewniające stałą  poprawę tej jakości [E. Jędrych, Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 85-86.]. Koncepcja ta zakłada, iż społeczeństwo jest  współuczestnikiem, współtwórcą oraz jednocześnie adresatem i beneficjentem  zmian innowacyjnych. Jak pisze Witold Kwaśnicki, niezależnie od sposobu  definiowania innowacji społecznej, każda innowacja zawiera w sobie ten  postulowany element „społeczna”. Nawet jeśli jest to czysta innowacja  techniczna, to zawsze ma charakter społeczny, w znacznym stopniu wpływając  na styl życia społecznego. Czy takie innowacje techniczne, jak żarówka,  samochód, samolot, telewizor, radio (listę można wydłużać) nie są także  społecznymi? To przecież one w radykalny sposób zmieniły styl życia  codziennego, a także stały się podstawą wykształcenia nowych reguł  kulturowych i zachowań społecznych. Można zaakceptować, że w ostatnich  250 latach zmieniała się struktura komponentów technicznych i społecznych we  wprowadzanych innowacjach. W wieku XIX te komponenty mogły być mniej  znaczące niż obecnie, także rozprzestrzenianie innowacji i jej wpływ na styl  życia w XIX wieku mógł być wolniejszy. Tego typu zmiana struktury  komponentów technicznego i społecznego wydaje się być naturalnym procesem  związanym np. ze stopniowym zaspokojeniem potrzeb niższego rzędu  (materialnych) i w coraz większym stopniu dbałością o zaspokojenie potrzeb  wyższego rzędu (niematerialnych). Znaczący potencjał innowacji społecznych  jest podkreślany także w strategicznych dokumentach Unii Europejskiej  i wszystkich krajów członkowskich, a także Stanów Zjednoczonych.

Środowiska akademickie dość szeroko prowadzą dyskusję dotyczącą  definicji innowacji społecznych, rodzajów innowacji, ich projektowania,  wdrażania, pomiaru efektywności. Niniejsza publikacja jest głosem w dyskusji  o kształcie innowacji społecznych, w której swoje opinie wyrazili  przedstawiciele różnych środowisk. Kolejne artykuły są efektem doświadczeń  i badań środowiska naukowego, prakademików łączących przemysłowe  i akademickie doświadczenia, organizacji pozarządowych, oraz przedstawicieli  przemysłu.

W monografii podjęto problematykę dotyczącą mechanizmów wdrażania  innowacji społecznych oraz narzędzi umożliwiających pozyskiwanie kapitału  i poparcia społecznego dla przedsięwzięć, które to narzędzia są przykładami  innowacji społecznych samymi w sobie.

Tematykę poruszono w artykułach  Wdrażanie innowacji społecznej oraz Wykorzystanie koncepcji innowacji  otwartych do finansowania i tworzenia innowacji społecznych.  W kolejnych tekstach zaprezentowano rozważania teoretyczne poparte  własnymi i obcymi, badania dotyczące relacji występujących pomiędzy  innowacjami społecznymi a koncepcją społecznej odpowiedzialności.  W artykułach Zielone innowacje społeczne a społeczna odpowiedzialność  mikroprzedsiębiorstwa. Studium przypadku oraz Koncepcja społecznej  odpowiedzialności przedsiębiorstwa jako źródło innowacji społecznych  wskazano na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa oraz międzynarodowych  korporacji obszary, w których koncepcje innowacji społecznych oraz społecznej  odpowiedzialności uzupełniają się wzajemnie oraz w jaki sposób mogą wpłynąć  na zwiększenie zyskowności i poprawę wizerunku rynkowego.  W monografii zaprezentowano także istotę i powstawanie innowacji  technicznych, których wynikiem są prospołeczne rozwiązania, wpływające na  jakość życia określonych grup społecznych. W artykule Alternative methods  of human-computer interaction opisano technologie wspomagające  komunikację człowieka z komputerem bez wykorzystania tradycyjnych  urządzeń peryferyjnych typu klawiatura, mysz. Opisane rozwiązanie umożliwiło  obsługę komputera za pomocą ruchu gałek ocznych osobom z silnymi  zaburzeniami widzenia i ruchu. Innym przykładem innowacji technicznych,  posiadających wymiar społeczny, są innowacje wprowadzane na rynku  e-commerce. W artykule Innowacje społeczne w polskim sektorze e-commerce  opisano przykłady innowacji technicznych wprowadzanych nie z potrzeby  optymalizowania procesów informatycznych, ale otwierających szerszy dostęp  i usprawniających procesy zakupów w internecie.  W kolejnych artykułach wskazano na rolę innowacji społecznych  w kontekście społeczności lokalnych oraz oddolnego rozwoju innowacji.  W artykule Rozwój i dostęp do technologii i informacji w służbie społeczności  lokalnych na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw. Studium  przypadku firmy Insite opisano możliwości, jakie otwierają przed  użytkownikiem Internetu media społecznościowe, Open Data, czy otwarte  publikacje naukowe oraz w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogą  wpływać na rozwój i upowszechnianie dostępu do technologii w środowiskach  lokalnych. W artykule Innowacja oczami socjologa. O znaczeniu pojęcia,  wybranych uwarunkowaniach innowacyjności i przykładach nowych sieci  wspierających innowacje na wsi podjęto problem definiowania innowacji  w socjologii. Wskazano na społeczne uwarunkowania innowacyjności,  zaliczając do nich poziom kapitału ludzkiego oraz społecznego.  W kolejnych artykułach, kończących rozważania na temat innowacji  społecznych, przedstawiono:  1. Perspektywę postrzegania innowacji społecznych oraz bariery  i stymulatory rozwijania innowacji społecznych w Czechach, Social  Innovations in the Czech Republic.  2. Potrzeby wykorzystania dotychczasowych tendencji w zmianach postaw  mieszkańców regionu zachodniopomorskiego w kierunku rozwoju  innowacji społecznych i ich wpływ na efektywność wykorzystania  potencjału regionu, Bariery innowacji – postawy mieszkańców  a gospodarka turystyczna wiejska pomorza 2014: aspekty zarządzania.  3. Badania wdrożeń innowacji społecznych w jednostkach służby zdrowia  w województwie podlaskim, ich rodzajów, problemów i efektów, Ocena  innowacji społecznych w ochronie zdrowia.  4. Rozważania na temat wpływu przebiegu kariery zawodowej na  innowacyjność w działaniach zawodowych pracownika, Przebieg kariery  zawodowej a innowacyjność pracownika.

Tagi: , ,Komentowanie wyłączone.