Innowacyjny System Identyfikowania, Monitorowania i Oceny Potencjału Komercjalizacyjnego Wyników Prac Badawczych

19 kwietnia 2017 Kategoria: Wszystkie

Podręcznik „Innowacyjny System Identyfikowania, Monitorowania i Oceny Potencjału Komercjalizacyjnego Wyników Prac Badawczych” powstał w ramach projektu „SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt powstał w partnerstwie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (główny wykonawca, lider partnerstwa), Universidad de Cádiz (partner ponadnarodowy), Politecnico di Torino (partner ponadnarodowy) oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (partner wewnętrzny UŁ). Tekst publikacji w formacie PDF

Zasadniczym elementem projektu było opracowanie i przetestowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania i oceny potencjału komercjalizacyjnego wyników prac badawczych, zawierającego w swoim zakresie opis procesów wchodzących w skład zarządzania popytem na badania oraz zarządzania podażą wyników badań. Prezentowany materiał zawiera opis wprowadzenia oraz funkcjonowania sieci scoutów w ramach uwarunkowań uczelni wyższych, przetestowany na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego.

Cel główny wdrożenia produktu to podniesienie zdolności uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami poprzez wypracowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania i oceny potencjału komercjalizacyjnego wyników prac badawczych i naukowych, opartego na doświadczeniach partnerów ponadnarodowych.

Cele szczegółowe wdrożenia produktu:

1) poprawa efektywności identyfikacji i monitoringu powstającej wiedzy i technologii, realizowana poprzez wprowadzenie systemu zbierania, przechowywania i ciągłej aktualizacji informacji o prowadzonych badaniach oraz dokonywania oceny potencjału naukowego oraz komercyjnego projektów, w oparciu o sieć scoutów wyposażonych w wiedzę i odpowiednie narzędzia gromadzenia danych i metody ich oceny; system ten jest wzorowany na doświadczeniach i rozwiązaniach wprowadzonych i funkcjonujących na innych uczelniach oraz w instytucjach partnerów ponadnarodowych;

2) podniesienie potencjału kadr uczelni, realizowane poprzez wprowadzenie sieci specjalnie przeszkolonych i przygotowanych scoutów, którzy, kontaktując się z zespołami badawczymi z jednej strony oraz z potencjalnymi partnerami biznesowymi z drugiej, będą propagatorami działań związanych z komercjalizacją wiedzy i transferem technologii, będą wskazywać możliwe kierunki zastosowania wyników prowadzonych badań oraz inicjować kontakty z partnerami biznesowymi;

3) zwiększenie potencjału uczelni w zakresie wiedzy na temat posiadanych możliwości komercjalizacyjnych, realizowane poprzez bieżącą aktualizację bazy danych, która będzie zawierać podstawowe informacje na temat prowadzonych prac B+R z określeniem potencjału komercjalizacyjnego;

4) stworzenie przyjaznych warunków systemowych, będące rezultatem prac wynikających z samego przygotowania wdrożenia projektu scoutingu, które związane są z przeprowadzeniem konsultacji z wybranymi przedstawicielami uczelni oraz akcji informacyjnej, w tym seminariów; proces scoutingu wykorzystuje poza tym najlepsze rozwiązania stosowane na uczelniach partnerów ponadnarodowych.

Scouting polega na wprowadzeniu do struktur organizacyjnych uczelni stanowisk oraz formalnego ich umocowania. Scouci odpowiedzialni będą za: zbieranie informacji o pracach naukowo‑badawczych, wstępną ocenę ich potencjału do komercjalizacji oraz nawiązywanie kontaktów ze światem biznesu.

Opracowanie pt.: „Innowacyjny System Identyfikowania, Monitorowania i Oceny Potencjału Komercjalizacyjnego Wyników Prac Badawczych” składa się z dwóch części. Cześć pierwsza – Model ogólny – zawiera informacje na temat samego stanowiska scouta – spełnianej roli, predyspozycji, zadań i oczekiwanych kompetencji. Część druga – Model szczegółowy – zawiera opis procesu scoutingu (mechanizmów związanych z pracą scouta), sposób ulokowania scouta w strukturze organizacyjnej, opis narzędzi do oceny potencjału prac naukowo‑badawczych, procedury postępowania w ramach ochrony własności intelektualnej oraz system przepływu informacji. Model włączania scoutów w proces kreowania podaży badań i popytu na badania przedstawiono zarówno z perspektywy ogólnej, jak i szczegółowej.Komentowanie wyłączone.