Zasady dobrego kontaktu w komunikowaniu się

6 kwietnia 2011 Kategoria: Akademicke, Studenci

126Komunikacja to dialog składający się z mówienia i słuchania. Jego uczestnicy – nadawca i odbiorca, pozostając ze sobą w określonym związku emocjonalnym, dążą do wyrażania bądź przekonywania do swych myśli, poglądów, ocen. Pierwszy kontakt między ludźmi decyduje często o klimacie i przebiegu rozmowy. W kontakcie z drugim człowiekiem mamy ograniczony wpływ na to, jak postępuje partner, ale znaczny na własne zachowanie.  Aby rozmowa była konstruktywna musimy się dobrze porozumiewać. Służą do tego umiejętności interpersonalne, które każdy w pewnym stopniu posiada i wykorzystuje w kontaktach z ludźmi. Należy jednak także pamiętać o podstawowych zasadach skutecznego porozumiewania się. Są one szczególnie ważne przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych między ludźmi. Zasadami tymi są:
– Nie uogólniać i nie interpretować wypowiedzi drugiej strony.- Nie oceniać.- Nie dawać dobrych rad.- Dać się poznać drugiej stronie- Wyrażać otwarcie swoje potrzeby, uczucia i propozycje – Skoncentrować się na rozmówcy. (Gut, Haman, 1993)

1  Nie uogólniać i nie interpretować wypowiedzi drugiej strony
Nie uwzględnianie tej zasady przerywa tok rozmowy, kierując uwagę i energię partnerów na wyjaśnienia, tłumaczenia i korygowanie nieporozumień.

2  Nie oceniać
We wzajemnym kontakcie nie uzyska się żadnych konkretnych informacji jeśli ocenia się rozmówcę. Krytyka może go urażać lub nawet czynić wrogiem. Partner nie czuje się dobrze jeśli w kategoryczny sposób jest oceniany – zwłaszcza w trudnej do przyjęcia formie. Jeśli nie zna asertywnych sposobów radzenia sobie z oceną, będzie się czuł urażony i upokorzony oraz sprowokowany do rewanżu, a tym samym nie nastawiony na dobry kontakt i współdziałanie. Możliwość rozwiązania problemu schodzi na dalszy plan. Oceny są zazwyczaj szkodliwe i bezużyteczne. Urażając swą formą i bezwzględnością nie dają konkretnej informacji o co drugiej stronie naprawdę chodzi. Oceny o takim sformułowaniu ranią i zaostrzają konflikt: Nie można na ciebie liczyć. To wypracowanie  jest beznadziejne.
Dlatego ocena niosąc za sobą element destrukcji winna ustąpić miejsce informacji zwrotnej:
Przykro, że nie dotrzymałeś obietnic. W tym wypracowaniu należy rozwinąć kilka wątków.
Informacja zwrotna jest przeciwieństwem oceny, wyraża uczucia i postawy ale wobec konkretnych zachowań partnera.
3  Nie dawać dobrych rad
Nie należy występować z pozycji osoby, która wie lepiej i poucza swego rozmówcę. Dawanie dobrych rad nie jest wskazane, zwłaszcza gdy chcemy dopomóc i podpowiedzieć w rozwiązaniu problemu. Pouczanie partnera może spowodować jego zamykanie się, a wówczas koniecznym będzie budowanie kontaktu od nowa.
4 Dać się poznać drugiej stronie
Ważnym jest zadbanie o dobry klimat poprzez dostarczenie informacji o sobienawet w kilku obszarach, z uwzględnieniem swych potencjałów i mocnych stron, czym pozwalamy się odnieść partnerowi do naszych realnych i ważnych potrzeb. „Odsłonięcie się buduje zaufanie i jest wyrazem pewnego szacunku oraz najlepszym zaproszeniem do wzajemnego poznania i dialogu”. (Gut, Haman, 1993, s. 23)
5  Wyrażać otwarcie swoje potrzeby, uczucia i propozycje
Należy mówić wprost o swoich odczuciach i potrzebach, gdyż wszelkie niedopowiedzenia mogą budzić złość lub niezadowolenie partnera, co nie będzie służyło  budowaniu dobrego kontaktu.
6  Skoncentrować się na rozmówcy
Partner w rozmowie  powinien mieć poczucie, że jest wysłuchany i zrozumiany. Należy dać mu czas na przedstawienie swoich spraw – bez przerywania, natychmiastowej polemiki i walki. Należy słuchać, aby go poznać i zrozumieć. To właśnie umiejętność słuchania obok mówienia jest podstawowym narzędziem dobrego kontaktu i porozumiewania się. Skuteczne słuchanie jest zabezpieczeniem przed wpadaniem w pułapkę własnych stereotypów, gorączkowych emocji i destrukcyjnych zachowań.Komentowanie wyłączone.